به سايت اطلاعات.نت
خوش آمديد
 

صفحه اول | روزنامه ها | گروهاي سياسی| ادب و هنر | راديو | موسيقی | تلويزيون | فايل هاي صوتی
اينتر نت | كامپيوتر | مقالات مذهبی | ورزشی |  تاريخ وفرهنگ| تماس با ما| بایگانی

مردان بشتابید اینحا بهشت اسلامی است!! ...

نقش زن در اسلام وقران.............. >>>> حوریان بهشتی!

 

 زنان...... نیمه بزرگ انکار

پیش نوشت......

درکتاب تحقیقی عربستان گهواره اسلام می خوانیم که اسلام هیچ نوع عقیده وفکرواصل تازه ای برای بشربه ارمغان نیاورده است بلکه اصول وبن مایه های موجوددرقران اقتباس وترکیبی  از ادیان وآئین های موجود در آن زمان وآئین ورسوم اعراب بدوی ساکن در آن ناحیه می باشد...>>> برای نمونه می توان به ذکرچند مورد اشاره نمود....

ازستاره پرستان>>>>> خرافات نجومی مانند شهابهای ثاقبی که به اجنه خبرچین پرتاب می شود(آیه 9 سوره جن) و سوگندهایی که الله به ستارگا ن خورده است وازبت پرستان>>> طواف کعبه ومناسک حج.

ازاصول آئین زرتشت>>> تئوری بهشت وحوریان بهشتی ( پایریکاس اوستا) وتئوری جن وجن زدایی!!

و.... دیگراقتباس های بیشترناقص وناشیانه که در آینده بدان خواهم پرداخت.

واما.......... بهشت وحوریان بهشتی در اسلام وقران....

 

محمد زمانی دربین طرفدارانش گفت: زیبایی زمان هم خوابگی بازن قابل توصیف نیست وهنگامی که یک مردمسلمان باهمسرش هم خوابگی می کند فرشته هااززمین تا آسمان آنها را محاصره می نمایند!!

اکنون نگاهی با آیاتی درموردمسائل سکسی- جنسی درقران.

آیه  89 سوره مائده>>> خودرا از لذت هایی که الله آنها رامشروع شمرده(هم خوابگی بازنان) محروم نکنید.

آیه 32 سوره نور>>>> وازدواج کنید با آنهایی که مجرد وبدون شوهر!! هستند!

دراسلام وقران لذت جسمانی برای مردان تجویز میشود وزنان دراین موارد تنها منفعل می باشند.

واما بهشت اسلام ومومنا ن ( مردان مسلما ن)>>>>  آیه های 31 تا33 سوره نبا:>>>>

پرهیزگاران ( هما ن مردان موئمن) در آن جهان از تمامی نعمت های ممکن وآسایش برخوردارند در آنجا(بهشت) باغها وتاکستانها وجوددارد ودخترانی با پستانهای نوک برجسته!! که درخدمت معاشران (مردان موئمن) خواهند بود باجامهایی پرازشراب!! >>>>>( بشتابید مردان زن باره  شراب خوار)

 

آیه های 54 تا 48 سوره رحما ن>>>  بهشتی ها(مردان مومئن) بربستری ازآسترحریرتکیه می زنند ومیوه درختان بهشت دردسترس آنهاست ودر آنجا زنان زیبای باشرمی!وجوددارند که دست هیچ جن وانسی به آنها نخورده است!! گویی آنها یاقوت ومرجان هستند!

آیه های 70 تا 74 سوره رحما ن>>>> در آن باغها دختران باکره زیبا وپاکدامن! وجوددارند حوریهایی که درخیمه هایشا ن آرمیده اند ودست هیچ جن وانسی به آنها نخورده است!.

 

ودنباله بهشت اسلامی وحوریان درخدمت مردان موئمن! در متن آتی......

این نوشتارهای مستند را باعشق تقدیم  به همه خانم های دربند وتحقیرشدو وکتک خورده ودرانتظارسنگسار  میهنم می نمایم...... خانم های دانا وهشیار وآگاه!....... بخوانید وخواندن آنرا به هم جنس های کم دان احتمالا ناآگاه خود سفارش نمایئد تا بدانند که این همه بی حقوقی ونابرابری وتحقیردرکهن دیار ما از کجا نشات گرفته

است. خانم های تلاشگردرراه حقوق ناانگاشته شده زنان درجامعه مرد سالار وزن ستیزایران!  درراستای مبارزه برای احقاق حقوق هم جنسان خود درانتشار نوشته های این دفتربه سهم خود بکوشید. باسپاس

 

 

نقش زنان درقران واسلام…………

 

هنگامی که آیات قران واحکام اسلام درباره زنان رابا دقت وبدون تعصب می خوانیم درمی یابیم که الله درباره نیمی ازآفریده های خود(زنان) دچارتبعیضات فزونی درکلیه شئون اجتماعی گردیده واین بی عدالتی چنان واضح وعریان است که گویی خدا(الله) هم مانند پیامبرعربش ازجنس مذکربوده  وهدفش ازآفریدن زن بغیرمنظورش ازخلقت مرد بوده است!!! زنان درقران واسلام برطبق آیات قران نیمی از حقون مردان را دارا بوده ودرپاره ای از موارد حتی حقوقی ندارند!! زن درقران واسلام موجودی پست ودون معرفی شده که درزندگی مردان بایستی به مانند یک جنس وکالا مورد بهره برداری قرارگیرد… باهم نگاهی می اندازیم به ترجمه هشت آیه درقران درمورد زنان وحقوق مردان برآنها>>>>> آیه یازدهم سوره شوری>>>

1….( الله آفریننده زمین وآسمانها برای شما (مردان) ازنوع خودتان وبرای چهارپایان! نیز جفت هایی خلق کرده تا بدین وسیله شمازیادشوید !( موئنث ها فقط کارخانه جوجه کشی هستند) والله را هیچ مثل ومانندی نیست واو به همه چیزشنوا وبیناست.)

2- سوره بقره آیه 228 >>>> …(وزنان را برمردان حقوق مشروعی است چنانکه شوهران رابرزنان لیکن مردان رابرزنا ن برتری خواهد بود والله برهمه چیزتوانا وبه همه امورداناست.)

3- سوره الاحزاب آیه 59>>> ای پیامبر به زنان ودختران موئمنه خودبگو که خویشتن را باچادربپوشانند

دانستن این متضمن راحتی ونفع آنهاست وآنهارااز آزارحفظ خواهدکرد والله آمرزنده ومزبان است.)

 

4- سوره بقره آیه 282>>>>(… ودوتن ازمردان گواه آرید واگر دومرد نیامدیک تن مرد ودوتن زن..)

5- سوره نسا آیه 5>>>>(… پس نکاح کنید آنچه خوش آیدشمارا اززنان دووسه وچهارواگربیم داشته باشید

که باآنهاعدالت نورزید تنها یک زن اختیارکنید دویا چنانکه کنیزی(؟) دارید به آن اکتفاکنید که این ترک ستمکاریست.)

6- سوره مومنون آیه ششم>>>>>>(… ویاکنیزان ملکی متصرفی(؟) آنها (مردان) که هیچ نوع ملامتی درمباشرت این زنان بر ای آنها( مردان) نیست.)

 

7- سوره نسا آیه پانزدهم (سنگسار)>>> (… زنانیکه عمل ناشایست (؟؟) مرتکب شوند چهارشاهدبرآنها بخوانید

چنانکه شهادت دادنددراین صورت آنهارادرخانه نگاه دارید تا عمرشا ن  سریرسد ویا الله برایشان راهی پیدا کند.)

8- سوره نسا آیه سی وچهارم>>>>(…مردان رابرزنا ن حق تسلط ونگهبانی است به این خاطر که الله بعضی ازشما(مردان) رابرتراز دیگری (زنان) آفریده وهم چنین اینکه مردان باید از مال خود به زنان نفقه بدهند!پس زنان شایسته ومطیع (؟) درغیاب مردان حافظ حقوق شوهران هستند….(ودرادامه مجوزکتک زدن به مردان درصورتیکه زنان مطیع نبوده وازهم خوابگی سرپیچی نمایند!!.)

 

دوستان همانگونه که بگونه ای مستندبرایتان نوشتم نقش زنان درقران واسلام نقشی است دست دوم وانقعالی وزنان تنها برای این آفریده شده اند تا جفت مردان باشند! ودرنقش کنیز وبرده وزن شایسته ومطیع!! برای مردان فرزند به دنیا آورده ودرخانه بمانند وبچه داری و شوهرداری نموده وبه امیال شهوانی – جنسی مردان در هرزمان که آنها اراده کنند پاسخ مثبت دهند!!!

براستی که درهیچ دین وآئین ومرامی این چنین حقوق زنان نا انگاشته وپایمال نشده است..

 

 


نقش زنان درقران واسلام......

پیش نوشت......

با سپاس بیکران از تمامی خوانندگان این دفتر پژوهشی که به درخواست نویسنده توجه فرموده ودرراستای اصول پایه ای آزادی اندیشه وبیان دیدگاه های خودرادرقالب یادداشتهای محترمانه ابزاز نمودند.

همان گونه که قول داده بودم دیدگاه های شما اگربه دورازناسزا ونوشته های سخیف باشند درانظاردیگران قرار خواهند گرفت.. بنده دراین مدت تنها دویادداشت راحذف نمودم یکی یادداشت آندوستی راکه به پیامبراسلام توهین کرده بود( درنقش موافق) ودیگری یادداشت کسی راکه چندفحش وناسزا تقدیم من کرده بود!!( درنقش مخالف).

برخی از دوستان از من گلایه نمودند که چرا شما محمد را پیامبراعراب می نامید؟؟؟ دلائل اینجانب مستندات روشن درکتاب قران می باشند( رجوع کنید به > آیه 47(یونس) آیه 4(ابراهیم) و7(شوری) و192تا196(الشعرا)

دوست دیگری اشتباه عددی مرادرموردتاریخ سفرمحمداز مکه به مدینه یادآوری کردند>>> متشکرم ودوست دیگری اشارت فرمودند که این زنان همگی درعقددائم محمدنبودند وبرخی ها هم صیغه بودند..اگرچه دراصل ماجراتغییری حاصل نمی کند ولی از ایشان هم ممنونم وتنی چندهم تلاش کردند تا این همه ازدواج محمد آنهم درطول فقط ده سال!!را به نوعی توجیح نمایند !! که متاسفانه این برایم قابل پذیرش نیست آنهم از جانب کسی که  خود را پیامبر اعراب می داند وطبعا می باید برای  تازیهای  جاهل ونادان سمبل واسطوره رفتار وروش باشد

 

واما در ادامه می پردازم به این مسئله که آیا نقش الله در قران بعنوان میانجی  بین محمد و اعراب جهت هدایت آنها بوده ویا کارگزار ورئیس تشریفات مسائل خصوصی - عشقی -  جنسی  وزناشویی محمد؟؟؟؟

 

درآیات 28 تا34 سوره الاحزاب محمدازجانب خداوند(الله؟) به زنانش درس زناشویی وطرزرفتارباخودش ! و همچنین پیامبرداری راآموخته وبا دست دل بازی برای آنها امتیازات ویژه ای قائل می گردد!..... توجه کنید>>>

 

ای پیامبرزنان خودرابگواگرشماطالب زینت وزیورزندگی دنیاهستید بیائید تامن مهرشماراپرداخته وهمگی رابخوبی وخوشی طلاق گویم ولی اگر طالب الله ورسول هستید ومشتاق زندگی آخرت همانا الله به نیکوکاران ازشما پاداشی عظیم عطاخواهدکرد..... ای زنا ن پیامبر! هرکدام از شما که دانسته کار ناروایی مرتکب شود اورا دوبرابردیگران عذاب دهند واین برای الله آسان است وهرکه از شما مطیع الله ورسول باشد ونیکوکار برای او دوبرابرپاداش عطاکرده وهم چنین روزی نیکوفراهم سازیم(؟)..ای زنا ن پیامبرشما مانندزنان دیگرنیستید شما بایدازالله بترسید پس بامردان بانرمی ونازکی صحبت نکنید ونمازبپادارید وزکات مال به فقیران دهید والله ورسول را اطاعت نمائید.

 

محمد رسول الله درآیات 50 تا 53 سوره الاحزاب شان خداوند(الله) راتا این حدپائین آورده که ایشا ن برای پیامبرعربش دستورات مربوط به امورجنسی وهم خوابگی صادرمی نماید!! توجه کنید>>>>

 

(( تو رسول! درهمبسترشدن با زنهای خودلازم نیست نوبت(زمان هم خوابگی) رارعایت کنی! هریک از آنا ن را که میل نمودی نوبتش را عقب بیانداز!وهریک راکه از خودراندی باز می توانی به نزد خودفراخوانی! این موضوع باعث شادمانی دل وروشنی دیده آنها خواهدشد وهرگز هیچیک از آنان(زنان تو) نباید از آنچه تو میل می کنی ناراضی ومحزون گردد بلکه همه(زنان تو) بایدبه آنچه تو به آنها عطا می کنی (؟؟) خشنودباشند.

 

نتیجه این نوشتار اینکه برطبق آیات مذکورمحمدازجانب الله بخود درمورد زنانش این رهنمود ها ر واجازه ها را داده است داده.

1_.... بیش از چهار زن عقدی می تواند داشته باشد( آیه 50 سوره الاحزاب)

2- محمد می تواند باخویشاوندان نزدیکش ازدواج نماید!!( همان سوره وآیه بالا)

3- اوقادراست هرزن مومنه ایکه خودرابدون مهریه وشهود به اوعرضه کند بعنوان همسربپذیرد!

4- ازرعایت عدالت وشناختن حق تساوی برای زنان خود معاف است!!!

5- نوبت هم خوابگی بازنانش راهمانطورکه میل کند به جلو ویا عقب بیاندازد!!

6- در زن دوستی نسبت به سایر مومنان برتری دارد.!!!

7- پس از مرگ وی کسی حق ازدواج بازنانش را ندارد!!!!!!!!!!!!

8- زنان ایشا ن حق تقاضای نفقه بیشترراندارند!!!

9-  زنان وی نمی توانند اززیورالات استفاده نمایند!!!

10- زنان پیامبر نباید برمردم ظاهرشوند واز پشت پرده بادیگران صحبت نمایند!!!

11-  از زما ن نوبت خوابی که ایشا ن مقررکرده باید راضی باشند!!!!

12- زنان ایشان درصورت ارتکاب اعمال ناشایشت! دوبرابرزنان دیگر مجازات ودرصورت اعمالی که مورد رضایت وخشنودی پیامبر باشد دوبرابر دیگران پاداش می گیرند.!!!

.......................................................................................

 

دوستان خواننده .....تدوینگراین دفتر خوشنود خواهد شد تا از انتقادات ورهنمود های  سازنده شما درراه هرچه غنی ترشدن مطالب این دفتر سودبرده وبر دانش اندک خود بیافزاید...... با سپاس

 

نقش زنان درقران واسلام.....

پیش نوشت...

دوستان وخوانندگان این دفترپژوهشی با سپاس از شما که درخواست این نویسنده را موردتوجه قرار داده ودرچهارچوب اصول آزادی اندیشه وبیان دیدگاه های خویش رامحترمانه بیان می نمائید... باردیگر ابراز می دارم که هدف ازتدوین متن های این دفتربازخوانی وبازشکافی مطالبی است که درکتاب مسلمانان (قران) بگونه ای مستدل ومستند آورده شده است ونویسنده این متن ها خرسند می گردد تاازنظریات منتقدانه – سازنده وتکمیل کننده شما بهره مند گشته وبردانش اندک خود افزون نماید.

در نوشتا رپیش نگاهی داشتیم گذرا به زندگی دوتن اززنان محمد(پیامبراعراب) واکنون به مناسبات عشقی محمد بایکی دیگراززنان ایشا ن(زینب) می پردازم...

 

همان گونه که درمتن های پیش اشاره کردم زینب( دخترعمه محمد) درشمارزنان محمد قرارداشت ولی چگونگی ابتدا وسرانجام این ماجرای عشقی خود شنیدنی است که دراین متن بدان خواهم پرداخت....

گفتیم که محمدقصد آن کرده بود تازینب را به عقدازدواج زید(پسرخوانده وغلام آزادکرده اش) درآوردولیکن هم زینب وهم برادرش عبدالله با این پیوند کاملا مخالف بودند..زینب می گفت: که اوازخانواده اشراف قریش است وحاضر نیست به عقدازدواج یک غلام آزاد شده درآید ولی محمدبراین کار اصرارمی ورزید ودرست به همین دلیل بود که آیه 36 سوره الاحزاب را از جانب جبرئیل صادرکرد تا زینب را به اجبار بدین کار واداد نماید...

 

ترجمه آیه 36 سوره نامبرده شده بدین قراراست: هیچ مرد وزن مومنی درکاریکه الله ورسولش حکم می کنند اراده واختیاری نیست وهرکس نافرمانی الله ورسول رابنماید دانسته به گمراهی سخت افتاده است....

 

وبدین سبب  زینب مجبوربه  اطاعت خواست محمد گردید وبااکراه به عقد زید در آمد...ولی این ازدواج اجباری سرانجامش بدانجا ختم شد که زید همسرش زینب راطلاق گقت تا ایشان به عقد محمد درآمده ودرشما زنان ایشان قرارگیرد! ماجرای این عاشقی ووصل را جلال الدین عبدالرحمن سیوطی درکتاب تفسیرجلالین وهم چنین الزمخشری درکتاب  الکشا ف الحقیقته التنزیل به صورت زیر آورده اند......

 

محمد پس از ایکه زینب رشدجسمی نموده وبه تناسب اندام رسید عاشق زینب همسرپسرخوانده خویش گردید!

زمخشری دراین باره نوشته است مدتی که ازدواج زینب بازید می گذشت روزی محمد درراه بازگشت  به خانه زید وارد شد ودرآن زمان زید درخانه نبود ومحمد بادیدن زینب( همسرزید) گفت: سبحان اله مقلب القلوب!

وسپس آنجاراترک نمود......!!!!

وقتی زید به خانه بازگشت زینب ماجرای آمدن محمد وگفته اورابرای زید بیان کرد ودرهمین جابود که زید به فراست دریافت که عشق زینب( همسرش) به دل محمد افتاده ولذا به زینب گفت توزین پس از آن پیامبری!! وسپس نزد محمد آمد وگفت:میل دارد که زنش راطلاق گوید تا اوبه عقدازدواج پیامبردر آید..............؟

 

ودرتداوم این ماجرامحمد خودزید را مامورمی کند تا به نزد همسرش رفته وضمن ابراز عشق ودلدادگی پیامبر از اوخواستگاری کرده ونیز بدو بگوید این تقدیرالهی است والله این امررا مقررکرده است>>>>!

وبدین گونه زینب از زید طلاق گرفته و سپس به عقد محمد درآمده ودرشما زنا ن حرمسرای محمد قرارگرفت

 

مدلول این ماجرای ملودرام- عشقی را محمد اززبان الله در37 سوره الاحزاب بگونه ای اشاره وار آورده داست توجه کنید>>>>>>(( وتو{محمد} به آنکس که الله به اونعمت داد(زید) نیکی کرده وگفتی زنت رانگاه دارواز الله بترس... وآنچه دردل پنهان داشتی الله آشکارساخت وتوازمخالفت وسرزنش خلق ترسیدی وسزاوارتربود که از الله بترسی.... پس ماهم چون زیداز او( زینب) کام دل گرفت اورا به نکاه تو درآوردیم تا پس از این موئمنان درنکاه زنان پسرخوانده خود که باتشریفات شرعی از شوهرانشا ن طلاق میگیرند اشکالی نداشته باشند وفرما ن الله

باید انجام پذیرد.))....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

خوانندگان آگاه توجه فرمائید با نگرش به این ماجرا ودوآیه بالا برای این پژوهشگردیگر شکی وجود ندارد که الله همان رئیس دفترتشریفات ماجراهای عشقی پیامبراعراب بوده داست.........!!! شما چگونه فکرمی کنید؟

 

 

 

Copyright © 1999-2018 Ettelaat Network, All  Rights Reserved
Webmaster
اطلاعات.نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست