علت لغو پروازهای ایرفرانس به تهران چیست؟

نگرانی درباره خروج آمریکا از برجام یا بازدهی اقتصادی پائین؟!

شرکت هواپیمایی فرانسه اعلام کرد پروازهای خود از پاریس به تهران را کاهش خواهد داد.

سخنگوي ايرفرانس مدعی شد، تصميم براي تغيير برنامه هاي پروازها بر اساس ميزان تقاضا صورت گرفته و دليل آن بازدهي اقتصادي پائين در دو سال اخير بوده است.

این در حالیست که برنامه کاهش پروازهاي ايرفرانس پس از ديدار رئيس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ درباره برجام اعلام شد. اما سخنگوي ايرفرانس مدعی شد تصميم اين شرکت ارتباطي با احتمال خروج آمريکا از برجام ندارد.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد