زیان انباشته پنج بانک بزرگ در ایران

روزنامه همشهری در گزارشی نوشته است زیان انباشته پنج بانک بزرگ در ایران به بیست هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش به بانکهای تجارت، صادرات، سرمایه، دی و ایران زمین به عنوان باننک‌های زیان ده اشاره کرده است.

در این گزارش همچنین گفته شده " شرایط مالی بانک تجارت به‌مراتب بدتر است."Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد