بازداشت خالد عمورى فعال فرهنگى با ضرب و شتم

روز چهارشنبه 25 بهمن 1396، نيروهاى اداره اطلاعات اهواز به منزل خالد عمورى در كوى مشعلي اهواز يورش برده و او را بازداشت وبه مكان نامعلومى منتقل كردند.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، خالد عمورى 28 ساله و يكى از فعالان فرهنگى است كه در تجمعات و شب شعرها شركت مى كرد.

طبق گفته شاهد عينى؛ در روز چهارشنبه 25 بهمن چند ماشين بدون پلاك منزل عمورى را محاصره و بعد از اينكه وسائل خانه را بهم ریختند،وسایلی را که متعلق به خالد بوده را با خود بردند.

اين شاهد عينى مى گويد: خالد را در مقابل خانواده اش توسط بعضى از لباس شخصى ها مورد ضرب وشتم قرار گرفت و بعد از گذاشتن چشم بند او را با خود بردند.

خانواده عمورى تا كنون موفق به ملاقات خالد نشده اند واز سرنوشت او نگران هستند و از دليل بازداشت فرزندنشان اطلاعى ندارند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد