فروش خون در حاشیه تهران

روزنامه آرمان در گزارشی به فروش پلاسمای خون درحاشیه فقیرنشین پایتخت پرداخته است.

دربخشی از این گزارش آمده است: «از آنجا که در بسیاری موارد تزریق خون یا استفاده از فرآورده‌های خونی می‌تواند جان افراد را نجات دهد، خون ارزش زیادی در خدمات پزشکی دارد، اما از این بابت که گرفتن خون از کسی و تزریق آن به دیگری می‌تواند تبعاتی برای دهنده خون نیز داشته باشد، معمول است که این کار داوطلبانه صورت گیرد. در ایران عمدتا خون به صورت داوطلبانه گرفته می‌شود، اما هستند مراکزی که در ازای دریافت خون پول می‌دهند؛ این مراکز ممکن است بتوانند افراد فقیر و نیازمند را جذب کنند، حال آنکه خون‌فروشی می‌تواند چهره خشن و بی‌رحم فقری را نشان دهد که زیر پوست شهر وجود دارد.»


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد