بیانیه اعتراضی شورای هماهنگی نسبت به ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه ای نسبت به ادامه سرکوب معلمان در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی زیر نظر دولت اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا ، این شورای هماهنگی اعلام داشته است که بر حسب وظیفه قانونی خود از دولت و وزارت متبوع انتظار دارد که با اتخاذ روشهای مناسب از ادامه این روند جلوگیری نمایند و اجازه ندهند دستگاههای امنیتی رفتارهای ضعیف خود را در دیگر حوزه ها با سرکوب معلمان جبران نمایند، اجازه ندهند منافع کشور به خاطر تصمیمهای غیرقانونی آنها مورد تهدید قرار گیرد. در غیر اینصورت شورای هماهنگی به نمایندگی از تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور حق هر گونه اعتراض را برای خود لازم و ضروری می داند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد