در همين رابطه


نماینده بازدید‌کننده از اوین: نتوانستیم با بازداشتی‌ها خصوصی حرف بزنیم

ایسنا
محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس، درباره بازدید روز گذشته نمایندگان از اوین گفت: نشد با بازداشتی‌ها خصوصی حرف بزنیم؛ تعداد مأمورها بیشتر از نمایندگان بود.

به گفته این نماینده مجلس «تعدد ماموران در این بازدید کژ‌سلیقگی بود و بهتر بود نمایندگان با برخی زندانیان خصوصی صحبت کنند.»

وی تاکید کرد: بهتر بود کسی همراه ما نباشد و تنها رئیس سازمان زندان‌ها یا رئیس زندان اوین همراه باشند.


Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد