غلام

روشنگری:
غلام از ریشه غلم می آید و به معنای بهره جنسی است!

غلام به پسربچه هایی گفته ميشد که اعراب از آنها استفاده جنسی میكردند.

به اشتباه در فرهنگ ايراني از غلام به معناي نوكر و خادم ياد ميشود .

در صورتيكه "غلام" در ادبيات عربي در رديف كنيز ( برده زن ) قرار دارد .

و از هر دوي اينها ( غلام و كنيز ) استفاده جنسي صاحبانش آزاد بود .

غلامعلي !!!!
غلامحسين !!!!
غلامرضا !!!!

و اما نامهايي چون "كلبعلي"
كلب يعني سگ و ميشود ؛ سگ علي


Copyright © 1999-2011 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد