آیت الله خمینی. رساله توضیح المسایل. باب لواط و جماع

روشنگری:
برای آنهایی که دختر عمه و دختر خاله و دختر دایی دارند... حتما بخوانید... برایتان خوب است و تازه ثواب هم دارد

اگر انسانی قبل از این که با دختر عمه و یا دختر خاله خود ازدواج کند، با مادر آنها همخوابی کرده باشد، شرط واجب آنست که اینها را نگیرد ، اما اگر دختر خاله و دختر عمه را بگیرد، و بعد با مادر آنها زنا کند، عقد آنها اشکالی ندارد .

و اگر زمانی که دختر عمه و یا دختر خاله خود را گرفته، با زنی زنا کند، شرط واجب این است که دختر آن را نگیرد . و یا اگر زنی را بگیرد و با او زنا کند و بعدا با مادر او هم زنا کند آن زن بر او حرام نمی شود.

و مادر و دختر آن زن اگر لواط بدهند نیز حرام نمی شود.

و اگر مردی دختری را که کمتر از 9 سال دارد بگیرد و با او نزدیکی و دخول کند و راه بول و غائط و حیض و منافذ او را یکی کند، دیگر نباید با او نزدیکی کند.

و اگر زن نامحرمی با مردی که گمان کُنَد عیال اوست، نزدیکی کند، کار انجام شده حرام نیست، ولی صواب در این است که چهار ماه ده روز عده بگیرد...


Copyright © 1999-2011 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد