سخنان هشدارگونه خاتمی به خبرگان رهبری

آزادي

شرط مردم برای شركت در انتخابات است

هرانتقادی‌را حمله‌به دين و نظام ندانيم‌تاعيوب‌خودرا بپوشانيم

محمد خاتمی رئيس جمهوری طی سخنانی برای رييس و اعضای مجلس خبرگان بار ديگر هشدارهای خود به روحانيون مخالف اصلاحات را تكرار كرد. او در اين سخنان آنان را به اتخاذ روشهای معقول دعوت كرد و افراط گرايی را تحت نام بداخلاقی های رايج باعث مسموم شدن جامعه ناميد.

او به روحانيون گفت كه نظام ما منتسب به دين است، لذا بايستی بتوانيم از منظر دين به سئوالات روز نسل جوان كه باسواتر شده و دارای ارتباطات گسترده تری هستند پاسخ مناسبی بدهيم.

وى افزود : ما درعرصه عمل نيز بايد پاسخگو باشيم و نمی توانيم نارسايی ها و كاستی ها را به نام دين توجيه كنيم. بايد متوجه باشيم كه رفتار و روشهاى ما باعث می شود مردم حضور دين در عرصه اجتماع را نادرست بدانند.

او به روحانيون عضو خبرگان هشدار داد حذف رقبای سياسی باعث اوج گرفتن مطالبات سياسی مردم و در نتيجه مايوس شدن آنها خواهد شد. خاتمی خواستار حفظ حقوق و آزاديهای مردم شد و سپس با بيان گزارشی از عملكرد دولت پرداخته و گفت: دولت به تنهايی نمی تواند همه نيازهای جامعه را پاسخ بگويد و روحانيون نيز بايستی ياری كنند.

او با اشاره به انتخابات مجلس هفتم ، آنرا آزمونی بزگ خواند و گفت: مردم در شرايطی به صحنه خواهند آمد كه به آنها اعتماد شود و مطمئن باشند كه راى آنها منشاء اثر است.

خاتمی كشور را در معرض خطرات و تهديدهای جدی اعلام كرد و مشاركت مردم را تنها راه خنثی كردن آنها دانست. او همچنين هشدار داد كه بزرگترين ضربه اين است كه ما هر انتقادی را حمله به دين و نظام بدانيم تا نقص ها و عيوب خود را پوشش دهيم. او در پايان خبرگان را به وظيفه خود برای نظارت بر رهبر آگاه كرد.

آيا روحانيون مجلس خبرگان هشدار های او را درك خواهند كرد؟