رفسنجانى:دراداره‌ى حكومت نميتوانيم به فتواى يك نفرمتكى باشيم

*هاشمى رفسنجانى ترجيح ميدهد قبل ازاين كه كاربالابگيرد، پروتكل الحاقى

امضا شود و به همين منظور و براى بستن دست وپاى "رهبر" و پيش از اين كه

وى كارى كند كه "كل كشور رازيرو روكند"،محترمانه پيشنهادخلع يد وى در

زمينه سياست گذارى كلان رادر قالب طرح شورايى كردن فتوامطرح كرده است.

يادداشت از: كامران صفايى

با علنى شدن شكاف و اختلاف در اردوى تماميت خواهان پيرامون نحوه برخورد به اولتيماتوم جديد آژانس انرژى اتمى و قطعنامه تازه آن در قبال ايران، هاشمى رفسنجانى روز سه شنبه در خراسان خواستار شد كه فتوا در جمهورى اسلامى براساس شورايى صورت گيرد.

رفسنجانى براى حفظ منافع كلان خاندان خويش خواستار امضاى پروتكل الحاقى و كنار آمدن با آمريكاست، اما خامنه اى درخواست‌ امضاى پروتكل الحاقى را، "بی ‌جا، ظالمانه و ناحق" خوانده و در ديدار با سفرا در 28 مرداد گذشته گفته است:"جمهوری اسلامی ايران اين درخواست ‌ها را نخواهد پذيرفت."

خامنه اى در سخنان خود در روز دوشنبه در جمع فرماندهان سپاه پاسداران اگر چه از واكنش مستقيم به قطعنامه شوراى حكام آژانس انرژى اتمى خوددارى نمود و در اين زمينه سكوت كرد، اما گفت: "بايد به گونه‌اى عمل كرد كه ياس از غلبه بر ملت ايران، بر جبهه دشمنان سايه اندازد."

وى براى اين كه جاى ترديد نماند كه منظورش چگونه عملكردى است، افزود:"ايستادگى در برابر دشمنان، آنان را از غلبه بر ملت ايران مايوس خواهد كرد و به فضل پروردگار، ملت ايران همچون گذشته آماده اين مقاومت و پايدارى است."

اصلاح طلبان حكومتى كه نظر به بحران مشروعيت حكومت، توان پايدارى در برابر فشارهاى فزاينده غرب را در تماميت خواهان نمى بينند، احتمال مى دهند كه هدف اصلى طيف تندروى تماميت خواهان از تبليغات و لاف و گزاف هاى كنونى در مورد استقامت و پايدارى و مقابله با آمريكا و اروپا و اسرائيل و داستانسرايى هايى از اين قبيل، ايجاد فضاى داخلى لازم براى اعمال نوعى حكومت نظامى و تصفيه حساب خونين با اصلاح طلبان و سپس تسليم كامل به آمريكا با دادن امتيازهاى بسيار كلان و اساسى در ازاى تامين آزادى كامل در قلع و قمع مردم ايران است. اما از سخنان امروز هاشمى رفسنجانى چنين برمى آيد كه وى چنين سياستى را براى بقاى حكومت اسلامى در شرايط حاضر بسيار پرخطر مى داند و ترجيح مى دهد قبل از اين كه كار بالا بگيرد، پروتكل الحاقى امضا شود و به همين منظور و براى بستن دست و پاى "رهبر" و پيش از اين كه وى كارى كند كه "كل كشور را زير و رو كند"، محترمانه پيشنهاد خلع يد وى در زمينه سياست گذارى كلان را در قالب طرح شورايى كردن فتوا مطرح كرده است.

رفسنجانى در تشريح تفاوت "فتوا" با فتوا" برخى از فتواها را عادى و مانند نماز و روزه و برخى ديگر را اساسى دانست كه مى تواند "كل كشور را زير و رو كند". رفسنجانى براى فتواهاى نوع دوم خواستار ايجاد شورايى چند نفره از روحانيون بلندپايه شد و گفت:

"اگر شورا يا شوراهايى باشد كه مسائل اساسى را بررسى كند و فتوا دهد، آن فتوا مي‌تواند پشتوانه‌ى قوانين باشد تا رد مصوبات مجلس از سوى شوراى نگهبان به آن‌چنان فتوايي، مستند باشد."

اين سخن رفسنجانى حمله صريح به پشتوانه اصلى تصميات شوراى نگهبان است كه رد قوانين مجلس را معمولا با اتكا به "نظر رهبرى" توجيه مى كند. رفسنجانى كه به نظر مى رسد از شدت فشار غرب نسبت به آينده حكومت اسلامى - و بيش از آن - آينده امپراطورى شخصى خاندان خويش، دچار وحشت شده است در تشريح دلايل حمله به پشتوانه اصلى شوراى نگهبان، يعنى خامنه اي، گفت: "يك قانون مي‌تواند كل كشور را زير و رو كند و جلوگيرى از آن هم مي‌تواند وضع را بهتر يا بدتر كند."

وى گفت: اين ديگر مسائل شخصى مانند نماز و روزه و اينها نيست، ممكن است مهم‌ترين مسائل جهانى باشد، مي‌تواند جنگ و صلح درست كند، مي‌تواند ما را منزوى كند يا در موضع تحقير قرار دهد و يا در دنيا آبرودار كند."

هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: اگر اين اهميت را در فتوا در نظر بگيريم، قطعا بايد با اطمينان حرف بزنيم و همه‌ى جوانب را ببينيم."

رفسنجانى تشكيل شوراى فتوا را"يكى از وظايف مديريتى حوزه ها" ذكر كرد و گفت:"اين كار كم و بيش در حوزه‌ها دارد شروع مي‌شود ولى اين يكى از وظايف مديريتى و حتى بيش از آن است و بايد مراجع درباره‌ى اين مسائل تصميم بگيرند."

رفسنجانى در خاتمه سخنانش با زيركى خاص خود به خطر فروپاشى نظام اشاره كرد و گفت: "از اين قطعات در تاريخ زياد اتفاق افتاده، نشيب و فرازهاى زيادى وجود داشته و آنقدر تمدن‌ها منهدم شده و كاخ‌ها به كوخ و ويرانه تبديل شده؛ ما هم يكى از اين جمعيت‌ها مي‌توانيم باشيم، ولى كسى كه در مسير الهى حركت كند، به خيلى جاها مي‌رسد."