رشوه 15 ميليون دلاری, آقازاده رفسنجانی چون كوه استوار نشسته مديران نفتی نروژ مثل برگ می ريزند

در پی افشای يك ماجرای رشوه خواری در نفتی استات اويل مديرعامل شركت اين شركت استعفای خود را اعلام كرد. اين استعفا 24 ساعت پس از آغاز تحقيقات قضائی پيرامون اين رشوه خواری آغاز شد. شركت نفتی استاد اويل كه بيش از 80 درصد سهام آن متعلق به دولت نروژ است اكنون متهم شده كه به يك شركت ايرانی كه متعلق به فرزند مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی است جهت يك قرارداد نفتی رشوه پرداخت كرده است.

شبكه خبری سی. ان. ان گزارش داد كه اولاف فجل دبير كل اين شركت دومين مقام بلندپايه شركت استاد اويل است كه در ارتباط با پرونده رشوه به يك شركت ايرانی ناچار به استعفا می شود.

شركت استات اويل متهم به پرداخت 15 ميليون دلار رشوه به شركت سرمايه گذاری هورتون شده است كه از اين طريق موفق شده يك قرارداد نفتی با ايران منعقد سازد. شركت هورتون كه به ظاهر در لندن فعاليت دارد از جمله شركتهای اقماری خانواده رفسنجانی اعلام شده است. بسياری از بستگان و نزديكان هاشمی رفسنجانی از جمله يكی از پسران او در وزارت نفت ايران مناصب مهمی را در اختيار دارند.

عليرغم اين پيگيری و استعفا در نروژ، در ايران واكنش ها نسبت به اين ماجرا مانند همه موارد گذشته تكذيب و سكوت است و نه كسی پاسخگوست و نه مرجعی موظف به رسيدگي!