كنفرانس اسلامی و رسيدگی به قضای اسلامی در ايران

دادنامه ستمديدگان سياسی

خطاب به كنفرانس اسلامی

نامه سرگشاده روشنفكران مسلمان ايرانی خطاب به دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي

..فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا .. س43/آ65

بنام خداوند ُلطف و رحمت

سروران

چنانكه اطلاع داريد، شماری از روشنفكران مسلمان در ايران، برغم روح تعاليم، نص صريح و قوانين و حقوق انسانی شناخته شده در شرع و فقه، سيره و سنت نبی و پيشوايان صدر اسلام، تنها به جرم ابراز عقايد خويش (اعم از دينی و فرهنگی يا اجتماعی و سياسي)، توسط دستگاه قضايی حاكم بر ايران (و بطور مشخص، آقای مرتضوی دادستان، زير نظر آقای شاهرودی رئيس قوه قضائيه، منصوب آقای خامنه ای رهبر نظام)، بازداشت شده و در زندان بسر می برند!

روشنفكران مسلمان ايرانی، اعم از پژوهشگر، روزنامه نگار، دانشجو و ..، همچون آقايان تقی رحمانی، هدی صابر، رضا عليجانی، امير طيرانی ..، بار ديگر بصورت بلاتكليف، در سلول های انفرادی بسر می برند و متحمل انواع اتهامات متناقض و مضحك سياسی، تفتيش اعتقادی و توهين اخلاقی (حتی نسبت به خانواده های خود) شده اند و از آنها به صراحت خواسته می شود به گناهان ناكرده اعتراف كنند تا مورد عفو قرار گيرند!

پيش از اين، آقايان حسن يوسفی اشكوری (عالم نوانديش ديني)، دكتر هاشم آقاجری (استاد دانشگاه و از نامزدهای جايزه صلح نوبل امسال)، و روزنامه نگاران برجسته ای چون احمد زيدآبادی، محسن سازگارا، اكبر گنجی، سعيد رضوی فقيه، و ..، بهمراه رهبران جنبش دانشجويی (از انجمن های اسلامی و..)، به جرم ابراز عقيده و فعاليت صنفی، به انواع اتهام از "ارتداد" گرفته تا "اقدام عليه امنيت و توهين به مقام رهبری و .."، به حبس های طويل المدت محكوم شده اند.

تداوم چنين روشی نه تنها به حيثيت كشور ما در جهان لطمات جدی وارد ساخته، بل از آنجا كه زير پوشش شرع انجام می شود، به اعتبار دين مبين اسلام در انظار جهانيان سخت صدمه زده است؛ بنحوی كه امواج انزجار و تنفر عليه حكومت فقاهتی، به شكل بی سابقه و فزاينده ای سراپای جامعه ی ما را فرا گرفته (كه گاه حتی به صورت عدم تساهل "ضد دينی بروز می كند)، و در گوشه و كنار كشور، هر جرقه به سرعت به حريقی دامنگستر بدل ميشود.

دستگاه قضايی ايران كه نه منتتخب ملت، بلكه منصوب رهبر است، منبع مشروعيت اعمال خود را "احكام شرع" می خواند. از اينرو، بر همگی علماء و روشنفكران جهان اسلام است تا به منظور سنجش اين مدعيات به اظهار نظر و موضع گيری روشن بپردازند و خواهران و برادران مسلمان ايرانی شما در كشورهای گوناگون جهان، بر آن شده اند تا برای پايان بخشيدن به اين شبهات و وضعيت أسف بار، نزد شما شكايت آرند، تا به هر وسيله كه در اختيار داريد و از هر طريق كه صلاح می دانيد، عاجلانه:

1. علاوه بر ارسال رسيد دريافت نامه، نظر و موضع خود را، در قبال اين مسئله ی حاد، اطلاع دهيد ؛

2. از مقامات قضائی و سياسی حكومت ايران در اين موارد توضيح بخواهيد.

با امتنان،

والسلام من اتبع الهدي

اين نامه با امضای ده ها تن از شخصيت های فرهنگی و اجتماعی ايرانی در كشورهای گوناگون جهان، به همراه ترجمه عربی و انگليسی، به آدرس مراكز و شخصيت های اسلامی در سراسر جهان ارسال می شود