مردم تصميم گرفته اند درانتخابات شرکت نکنند

راديوفردا
عباس ملک زادهبه دنبال اعلام تاريخ برگزاري انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي، اصلاح طلبان ايران روزسه شنبه نسبت به عدم استقبال مردم ازانتخابات ابراز نگراني کردند.

ميزان شرکت مردم درانتخابات شوراهاي شهر وروستا درتهران درماه اسفند گذشته، تا 12 درصد کاهش يافت. از زمان انتخاب محمد خاتمي رئيس جمهوري اصلاح طلب ايران با اکثريت قاطع آرا درانتخابات رياست جمهوري سال 1376، اين نخستين باربود که اصلاح طلبان با چنين شکستي مواجه شده ومشارکت مردم درانتخابات تا اين سطح پائين آمده بود.

اين هفته اعلام شد که انتخابات مجلس روز اول اسفند آينده برگزارخواهد شد واصلاح طلبان مجددا نگران عدم استقبال مردم ازانتخابات شده اند.

به گزارش خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي، آقاي خاتمي طي سخناني در روزسه شنبه درجنوب ايران گفت آيا همان شور واشتياق مردم براي شرکت درانتخابات به قوت خود باقي مانده و يا اشتياق مردم کاهش يافته است؟ اگراين طوراست ما بايد مشکل را تشخيص دهيم وراه علاجي براي آن پيدا کنيم.

تحليلگران سياسي مي گويند عدم مشارکت گسترده مردم درانتخابات مجلس دراسفند آينده، ممکن است باعث شود که اصلاح طلبان اکثريت خود را درمجلس ازدست بدهند. اصلاح طلبان اين اکثريت را درانتخابات سال 1378 که مردم همچنان تحت تاثير پيام خاتمي درمورد تغيير تدريجي درکشور بودند، با غلبه برمحافظه کاران رژيم کسب کردند.

به گزارش خبرگزاري رويتر، درصورتي که اصلاح طلبان اکثريت خود را درمجلس ازدست بدهند، به تضعيف بيشتر موقعيت رئيس جمهوري منجرخواهد شد که ناتواني او درمقاومت دربرابرمحافظه کاران مقتدر رژيم براي به اجرا درآوردن برنامه هاي خود درجهت بهبود دمکراسي، عدالت وحقوق مدني، عامل عمده اي درکاهش حمايت مردم از اصلاح طلبان است.

يک تحليلگرمحلي که نخواست نامش فاش شود، گفت اين تنها ناشي ازآن نيست که مردم بي تفاوت شده اند. آن ها تصميم گرفته اند درانتخابات شرکت نکنند تا سرخوردگي خود را درقبال اوضاع جاري نشان دهند.

سياستمداران اصلاح طلب اذعان دارند که از زمان انتخابات شوراهاي شهر و روستا دراسفند گذشته تاکنون، تنها تغيير اندکي درگرايش واحساسات مردم به وجود آمده است. علي شکوري راد نماينده مجلس درمصاحبه اي با خبرگزاري رويتر گفت گرايش به عدم شرکت درانتخابات، عموميت دارد.

محافظه کاران بلندپايه اي نظيراکبرهاشمي رفسنجاني رئيس جمهوري پيشين ايران نيز به گونه فزاينده اي ابرازنگراني مي کنند که ايرانيان شور واشتياق خود نسبت به سياست را ازدست داده اند.

با اين حال، به گزارش رويتر، امير محبيان يک مفسر محافظه کار وعضو هيات تحريريه روزنامه تندرو رسالت اظهارداشت ايرانيان به حوزه هاي راي گيري هجوم خواهند آورد تا پيامي به واشنگتن که ايران را متهم به توليد سلاح هاي اتمي وحمايت از تروريسم کرده است، بدهند.

عباس ملک زاده