وزير دفاع امريكا در كويت

امريكا عليه ايران و سوريه وارد عمل می شود

عراق، ايران را به كام جنگ می كشد؟

5 عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد متن قطعنامه ای را مورد بررسی قرار داده اند كه از سوی امريكا تهيه شده و به جلسه غير علنی اعضای دائمی شورای امنيت ارائه شده است.

با آنكه هيچيك از 5 عضو دائمی شورای امنيت حاضر نيستند بگويند در اين قطعنامه چه مطالب مهمی گنجانده شده كه بررسی آن به چنين جلسه ای محول شده است، اما بتدريج اين گمان از لابلای تفسيرها و مصاحبه های مقامات امريكائی استنباط می شود كه محور جديد گنجانده شده دراين قطعنامه ايران است. برآشفتگی فرانسه و آلمان در باره مفاد اين قطعنامه را كه به ظاهرا مربوط به بازسازی عراق است، خود نشان می دهد كه موضع گيری و جبهه گشائی جديدی از سوی امريكا مطرح شده كه با چنين واكنشی روبرو شده است، چرا كه مسئله اشغال عراق حرف و سخن تازه ای نيست.

شايد مفاد اين قطعنامه را كه قرار است پس از تائيد اين 5 عضو در جلسه 15 نفره شورای امنيت مطرح و سپس به صحن سازمان ملل متحد ارائه شود بتوان از لابلای گفته های دانلد رامسفلد كه اكنون در اطراف ايران پرسه می زند حدس زد.

دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا چهارم سپتامبر، در كويت و در آستانه پرواز به بغداد به خبرنگاران گفت كه دولت آمريكا از ايران و سوريه راضی نيست و اين دو كشور طی يك ماه گذشته برای تأمين امنيت آن گونه كه بايد همكاری نكرده اند.

طی يك ماه گذشته چهارمورد انفجار مرگبار در عراق صورت گرفته كه همگی آنها از طريق جاسازی بمب در خودرو انجام گرفته است.

رامسفلد گفت: ايران و سوريه همچنان به پيكارجويان اجازه می دهند از طريق خاك آن كشورها وارد عراق شوند. آمريكا ديگر در برابر چنين موضعی ساكت نخواهد نشست.

آمريكا برای جلب حمايتهای بين المللی جهت تأمين امنيت و بازسازی عراق پيش نويس قطعنامه ای به شورای امنيت سازمان ملل متحد داده كه در نشست غيرعلنی نمايندگان پنج عضو دائم اين شورا به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است. تصويب اين قطعنامه به آمريكا امكان خواهد داد با آنچه تهديدهای ايران و سوريه نسبت به عراق می داند مقابله كند.

پيش از سفر رامسفلد به منطقه و ارائه قطعنامه مورد بحث، چند انفجار در عراق و سپس انتشار اخباری مبنی براعزام نيروهای نظامی از ايران به عراق مركب از نيروهای سپاه بدر، انصار اسلام و سازمان القاعده و همچنين دراز شدن انگشت اتهام در ترورهای اخير به سوی ايران زمينه ساز قطعنامه امريكا بوده است.

دومين قطعنامه

در همين حال با نزديك شدن زمان برپايی نشست هيات رييسه آژانس بين المللی انرژی اتمی، ايالات متحده آمريكا بر تلاش های خود برای تنظيم پيشنويس قطعنامه ای عليه ايران افزوده است.