رييس آژانس بين المللی اتمی در مصاحبه با الاهرام: ا

ايران بايد ثابت كنداتم را برای صلح می خواهد

محمد البرادعی رئيس آژانس بين‌‏المللی انرژي‌‏اتمی ، در گفت‌‏وگو با خبرنگار روزنامه مصری الاهرام" ، نظرات خود را در مورد پرونده هسته‌‏ای ايران تشريح كرد. او در اين مصاحبه وضعيت خاورميانه را اسفبار خواند و مساله كره شمالی و ايران را از مشكلات اصلی آژانس ذكر كرد.

او در باره قعطنامه آژانس در باره ايران گفت:

اين قعطنامه به نفع ايران و جامعه‌‏جهانی است، چرا كه جامعه‌‏جهانی نمي‌‏خواهد بار ديگر شاهد اين باشد كه يك كشور جديد بخواهد به سلاح‌‏هسته‌‏ای دست‌‏ يابد. اين مسأله از نظرگاه جامعه‌‏جهانی وضعيتی را رقم مي‌‏زند كه حاكی از تهديد بيشتر است. گفت كه هدف اصلی، اين است كه به سوی نابودی كامل سلاح‌‏های هسته‌‏ای در جهان پيش برويم و نه اينكه، برعكس شاهد اين باشيم كه كشورهای جديدی به كشورهايی كه دارای سلاح‌‏های هسته‌‏ای هستند، اضافه شوند.

او در پاسخ به پرسشی در باره نظارت آژانس بر فعاليتهای اتمی ايران، كره شمالی و عراق گفت: عراق، كره شمالی و ايران به پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌‏ای پيوسته‌‏اند؛ بنابراين موظف هستند كه در زمينه دستيابی به سلاح‌‏ هسته‌‏ای فعاليتی نداشته‌‏باشند. در اينجا مسؤوليت آژانس اقتضا مي‌‏كند كه با نظارت مطمئن شود كه چنين فعاليت‌‏هايی وجود ندارد

او در بخش ديگری گفت: جامعه‌‏جهانی، راه‌‏حل را در اين مي‌‏بيند كه از بابت عدم وجود كشورهای جديدی كه قصد داشته باشند دارای سلاح‌‏ هسته‌‏ای شوند، مطمئن شود. همچنين ما تلاش‌‏های خود را ادامه مي‌‏دهيم تا كشورهايی هم كه دارای چنين سلاح‌‏هايی هستند، آنها را نابود كنند. راه‌‏حل در افزايش تعداد كشورهای دارای سلاح هسته‌‏ای نيست، بلكه در جلوگيری از تقويت كشورهايی است كه دارای اين سلاح‌‏ها هستند. البته اين قضيه برخی اوقات، جنبه عاطفی به خود مي‌‏گيرد و برای همين هم بايد به جامعه جهانی فهماند و از اين كشورها پرسيد كه چرا به وضع كنونی رسيده‌‏ايم؟ جامعه جهانی را بايد براساس عقلانيت بنا كرد. ما مي‌‏خواهيم راهبردی را بنيان بگذاريم كه نه ‌‏تنها در سطح منطقه‌‏ای، بلكه در سطح‌‏جهانی نيز از سلاح‌‏های هسته‌‏ای خلاص شويم. بايد اين قضيه را با "عقلانيت" حل كرد نه با "روش‌‏های عاطفی.

او در پايان اين مصاحبه، در باره مورد مشخص ايران گفت: به نفع آنهاست كه با آژانس همكاری كاملی داشته باشند. اگر برای جامعه جهانی اثبات شود كه برنامه‌‏های هسته‌‏ای ايران فقط دارای مقاصد صلح‌‏آميز است. از نظر سياسی، اقتصادی و اجتماعی به سود ايران خواهد بود. به نفع ايران است كه به خانواده ‌‏جهانی بقبولاند كه به تمام معاهدات پايبند است.