برای قبول قطعنامه سازمان انرژی اتمي

هشدار وزارت خارجه امريكابه رهبران جمهوری اسلامي

سخنگوی وزارت خارجه امريكا به ايران هشدار داد تا به التيماتوم آژانس بين المللی انرژی اتمی، تا 9 آباد (آخرين روزاكتبر) پاسخ دهد و با اين سازمان همكاری كند.ا

مطابق اولتيماتوم سازمان انرژی اتمی، ايران بايد تا 9 آباد ثابت كند كه در حال توليد سلاح های اتمی نيست.ا

سخنگوی وزارت خارجه آمريكا گفته است عدم پاسخ ايران به اين دستور آژانس بين المللی انرژی اتمی نشانگر "اقدامات مخفيانه ايران" در گسترش برنامه سلاحهای هسته ای است.

قطعنامه مذكور، همچنين از ايران خواسته است هرگونه برنامه غنی سازی اورانيوم را متوقف كند. در اين قطعنامه اشاره ای به اين نشده كه اگر ايران تا پايان ماه آينده موفق به برآورده كردن خواسته های آژانس نشود، با چه پيامدهايی روبرو خواهد شد.ا

محمد البرادعی، دبيركل آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از پايان جلسه ای كه قطعنامه در آن به تصويب رسيد گفت: پيام بسيار محكمی به ايران فرستاده شد تا با آژانس بين المللی انرژی اتمی همكاری كاملی بكند.ا

پيشنويس قطعنامه مذكور توسط بريتانيا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود و سپس آمريكا، ژاپن و استراليا نيز از آن حمايت كردند.ا