فراخوان به سازمانهای مدافع حقوق بشربرای نجات جان شماری از پناهجويان کرد ايرانی در ترکيه

پليس ترکيه در روزهای شنبه و يکشنبه‌ی گذشته اقدام به بازداشت دهها نفر از پناهجويان کرد ايرانی در شهر وان نموده و شماری از آنها را به نقاط نامعلومی انتقال داده است

سه‌شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۲

بنا به اخباری که توسط کميته ی دفاع از پناهندگان واقع در شهر وان، به دفتر نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران در خارج از کشور رسيده، پليس ترکيه در روزهای شنبه و يکشنبه، 30 و31 اوت 2003 ، اقدام به بازداشت دهها نفر از پناهجويان کرد ايرانی در شهروان نموده و شماری از آنها را به نقاط نامعلومی انتقال داده است. طبق همين خبرها، خطر تحويل به رژيم جمهوری اسلامی بطور جدی اين پناهجويان را تهد يد ميکند. زيرا، با توجه به مواردی که در گذشته صورت گرفته، تسليم اين پناهجويان به رژيم جمهوری اسلامی ميتواند خطر اعدام در پی داشته باشد. نمونه‌ها ی کريم توژلی و خالد شوقی دليل کافی بر اين مدعاست. آنها بمحض تحويل به رژيم جمهوری اسلامی روانه ی زندان شد ند و بعد از چند سال در زندان ماندن و شکنجه و آزار ديدن ، سر انجام، بترتيب در روزهای 24 ژانويه و7 اکتبر2002 اعدام گرد يد ند.

با توجه به وجود چنين خطری است که ما از تمام محافل و سازمانهای مدافع حقوق بشر ميخواهيم که تا دير نشده به کمک اين پناهجويان بشتابتد و با فشار بر دولت ترکيه از تحويل آنها به رژيم جمهوری اسلامی جلوگيری نمايند.

شايان ذکر است که دفتر نمايندگی حزب در خارج از کشور ، بمنظوردفاع از اين پناهجويان، با کميساريای عالی امور پناهندگی سازمان ملل متحد در ژنو، آنکارا و وان، و نيز با عفو بين الملل، بنياد فرانس- ليبرته، جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ايران و ديگر نهادهای مربوطه در تماس می‌باشد.

دفتر نمايندگی حزب دمکرات کردستان ايران در خارج از کشور

پاريس- 1 / 9 / 2003