موتلفه اسلامی مدعی شد، انگيزه تغييرات جديد در رهبری

اين جمعيت، آن دلائلی نيست كه پيك نت نوشته است

اعضای مخفی شورای رهبری موتلفه را به مردم معرفی كنيد!   ا

نشريه "شما" ارگان جمعيت موتلفه اسلامی متنی را در ارتباط با يكی از خبرهای هفته گذشته پيك نت منتشر كرده است، كه آن را بصورت ضميمه، در ادامه اين نوشته می خوانيد.

خبری كه جمعيت موتلفه اسلامی، ناچار به واكنش در برابر آن شده، همان خبری است كه هفته گذشته پيك نت در ارتباط با قائم مقام جديد اين جمعيت "مصطفی ميرسليم" منتشر كرد. پيك نت با توجه به انتخاب مصطفی ميرسليم به قائم مقامی دبيركل جمعيت موتلفه اسلامی و همچنين حضور علی اكبر ولايتی در كنگره ها و نشست های مهم جمعيت موتلفه اسلامی كه ظاهرا تا كسی عضو اين جمعيت و رهبری آن نباشد دراين نشست ها نمی تواند حضور يابد، نوشت: همفكران و نزديكان رهبر جمهوری اسلامی در رهبری جمعيت موتلفه اسلامی جای گرفته اند و موتلفه اسلامی به اين ترتيب می كوشد "جمعيت موتلفه اسلامی را حزب رهبر كند!

پيك نت نوشت كه علی اكبر ولايتی يكی از نزديك ترين كارگزاران جمهوری اسلامی به رهبر كنونی جمهوری اسلامی، و رهبر كنونی جمهوری اسلامی حتی در يك نوبت كوشيد او را بجای ميرحسين موسوی نخست وزير كند كه با مخالفت آيت الله خمينی و مجلس سوم روبرو شد و نتوانست برای وی رای اعتماد از مجلس بگيرد. او سپس وزير خارجه شد و پس از انتخاب خاتمی به رياست جمهوری و تغيير وزير خارجه نيز علی اكبر ولايتی به سمت مشاور عالی رهبر در امور خارجه و رهبر "جمعيت اهل بيت" منصوب شد كه در واقع وزرات خارجه ايست در دل بيت رهبری . مصطفی ميرسليم نيز با همين حمايت برای دورانی رئيس شهربانی شد و سپس به وزارت كشور رفت و دركابينه هاشمی رفسنجانی نيز وزير ارشاد اسلامی شد و اين وزارت خانه را به يك دژنظامی تبديل كرد.

جمعيت موتلفه اسلامی در تكذيبيه ای كه هدف و دليل انتشار آن به آشكاری كينه و خشم نهفته در آن است ناچار شد اعتراف كند كه علی اكبر ولايتی در كنگره جمعيت مذكور شركت می كند(باتوجه به عكسی كه پيك در اين زمينه منتشر كرده بود، البته تكذيب اين حضور دشوار بود) و ميرسليم نيز دو سال پيش قائم مقام رهبری جمعيت شده است.

اين تكذيب در عمل تائيد خبر پيك نت بود و ارزش و اعتبار انكار تحليل پيك نت از اين جابجائی ها در تركيب رهبری موتلفه اسلامی نيز به آگاهی های سياسی جامعه ايران از شيوه فعاليت جمعيت مذكور و روش های شناخته شده آن دارد كه از نظر ما ديگر بر كمتر كسی پنهان است.

درارتباط با علی اكبر پرورش نيز تا آنجا كه ما اطلاع داريم دليل موتلفه برای كناره گيری او از قائم مقامی رهبری جمعيت آن دليلی نيست كه موتلفه ذكر كرده است. ما بر همان نظريم كه قبلا اعلام كرديم: پرونده تروريستی پرورش و حكم جلب بين المللی او بدليل دست داشتن در انفجار آرژانتين.

پيرامون مشكلات جسمی پرورش كه موتلفه اسلامی به آنها اشاره كرده نيز همين بس كه همگان می دانند وی در پشت تمامی توطئه هائی است كه عليه آيت الله طاهری در اصفهان سازمان داده می شود.

ضمنا، خبر پيك و توضيح موتلفه اسلامی، يكبار ديگر اين ضرورت قانونی را در دستور روز وزارت كشور قرار می دهد كه احزاب فعال در كشور كه جواز فعاليت آزاد و علنی در جمهوری اسلامی گرفته اند ليست رهبران و تركيب رهبری خود را اعلام كنند، مگر آنكه تعمدی در پنهان كردن حضور افراد مشخص در رهبری اين احزاب و جمعيت ها باشد. نظير اطلاعی كه پيرامون عضويت ذوالقدر جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران و فرمانده بسيج سپاه پاسداران در تركيب رهبری موتلفه اسلامی وجود دارد.