بيانيه انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس

آنها كه اعتماد و اميد مردم را از بين بردند زمينه ساز تجاوز به خاك ايران اند

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس با صدور اطلاعيه ای، پيرامون ادامه زندانی كردن فعالان دانشجوئی و خطراتی كه از خارج كشور را تهديد می كند اظهار نظر كرد. در اين اطلاعيه آمده است:

برخورد ناصحيح با مردم، زندانی كردن دانشجويان و برخورد با مطبوعات آزاد و منتقد و تحقير دانشگاهيان از جمله مصاديق ايجاد نا اميدی در مردم است. ستايش كارهای ناكرده، توجيه خطاهای انجام شده و سرپوش گذاشتن بر كارهای ناشايست نه تنها اعتماد از دست رفته را باز نخواهد گرداند بلكه تهديدات را جدي‌تر و زودهنگام‌تر خواهد ساخت. با فرزانگان و انديشمندان چنان برخورد شده است كه دلگرمی برای ماندن در كشور برايشان نمانده است .

هاشم آقاجری، سعيد رضوی فقيه و دهها زندانی ديگر به جرم انتقاد دلسوزانه از عملكرد بخشهايی از نظام در زندان بسر مي‌برند. اگر روزی يك وجب از خاك ايران زير چكمه بيگانگان قرار گيرد، مقصر اصلی كسانی هستند كه موجبات فاصله ميان ملت و حاكميت را فراهم ساخته و با عملكرد ناصحيح خود كينه‌های داخلی را بوجود آورده‌اند و الحق كه ايشان بايد در برابر ملت، جوانان و نسل آينده پاسخگو باشند.